Tietosuojaseloste

Lyhyesti tietosuojasta

Mahdollisuus Muutokseen -kampanja säilyttää ja käsittelee tietojasi vastuullisesti ja lainmukaisesti. Tietoja käytetään pääasiallisesti tilatun tuotteen toimittamiseen. Mikäli tilauksen yhteydessä on jätetty yhteydenottopyyntö, välitetään se kolmannelle osapuolelle, paikalliselle kristilliselle seurakunnalle. Tietoja käsittelee valikoidut Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan ja IRR-TV:n koulutetut työntekijät ja vapaaehtoiset. Tiedot ovat suojattu salasanalla. Rekisterin pitäjänä toimii IRR-TV ry., Kerava. Yksityiskohtaisemmat tiedot tietosuojasta luettavissa alla olevasta selosteesta.

Mahdollisuus Muutokseen -kampanja

on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, tukijoiden ja kaikkien yhteistyötahojensa yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.
Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty ja rekisteröity.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Tietojen käyttö:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimittaa asiakkaalle hänen tilaamansa tuote sekä ohjata hänen mahdollinen yhteydenottopyyntönsä kolmannelle osapuolelle, paikalliselle kristilliselle seurakunnalle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen, Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja edelleen kehittämisen mahdollistaminen sekä lisäarvon luominen Mahdollisuus Muutokseen -kampanjalle, asiakas- ja sidosryhmäyhteydenpito ja markkinointi sekä mielipide- ja markkinointitutkimus.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
IRR-TV ry, Jäspilänkatu 2b, 04250 KERAVA

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: info@irrtv.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Henkilötietokanta voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
 • yksilöintitiedot, sukupuoli, syntymäaika, työtehtävä, titteli;
 • asiakkuuden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot kuten tiedot kirjatilauksesta, keskustelutarpeesta ja sivuille johtaneista medioista, suosimasi yhteydenpitotapa, asiakasnumero, äidinkieli, uutiskirjeen lähetysmuoto ja -aika, lahjoitus- ja maksutiedot, pankkitilitiedot sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot kuten, Twitter, Facebook, LinkedIn ja käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot, kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite;
 • muut IRR-TV ry:n järjestämien tapahtumien, kampanjoiden, ryhmien, vapaaehtoistoiminnan ja tukemisen asianmukaisen ja onnistuneen järjestämisen sekä niihin osallistumisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luotto- ja maksupalvelujen tarjoajalta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Kirjatilauksen toimittamiseen sekä mahdollisen yhteydenottopyynnön välittämiseen kolmannelle osapuolelle, paikalliselle kristilliselle seurakunnalle
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Postitukseen, tietojen analysointiin ja arkistointiin
 • Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
 • Markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan väliseen asiakassuhteeseen, web-sivuston tai yhdistyksen sosiaalisen median käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

IRR-TV ry. säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit sekä järjestelmien tekninen prosessi ja tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain IRR-TV:n Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan työntekijöillä sekä vapaaehtoistyöntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Edellä mainittu ryhmä on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Henkilötietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu tunnuksin ja salasanoin.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yhdistys: IRR-TV ry. (Y-tunnus: 0845737-1)
Jäspilänkatu 2b
04250 Kerava

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja lahjoituksien koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida IRR-TV ry:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen palvelun asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaallamme on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Huomioitavaa on, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Asiakas voi lähettää tai antaa tiedoksi tietojensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle, www.tietosuoja.fi.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: info@irrtv.f

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Mahdollisuus Muutokseen -kampanja on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta viestinnästä ja lisäarvopalveluista sekä ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia viestejä.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää IRR-TV:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, paikallisille kristillisille seurakunnille, palvelun takaamiseksi sekä viestintää varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin tilinhallinnasta.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä ja informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö sivuillamme evästeitä ja mitä ne ovat?

IRR-TV ry. käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Evästeitä käytetään myös käyttökokemuksen personointiin. Asiakkaan salliessa personoinnin voimme tarjota enemmän asiakasta kiinnostavia tuotteita ja paremmin kohdennettua mainontaa. Personointia varten asiakkaan selaimeen asetetaan kolmannen osapuolen (RichRelevance) eväste. RichRelevancelle lähetettävä tieto, kuten vierailut tuotesivuilla ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mm. sen, mitkä julkaisut ja tuotteet kiinnostavat asiakkaitamme ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaaseen kohdennettuja tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen. 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: info@irrtv.fi

Verified by MonsterInsights